Společné století

 

Severní Morava a Slezsko

 

 

GEOFUN

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 4
DNES: 90
TÝDEN: 3091
CELKEM: 611166

 

Logo Moravskoslezského kraje

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Navigace

Obsah

Destinační management turistické oblasti Opavské Slezsko

Kontakty:

Turistická oblast Opavské Slezsko, z.s.

Společnost zapsaná u Krajského soudu v  Ostravě, oddíl L, vložka č. 14655

Sídlo: Horní náměstí 382/69, 746 26  Opava

Doručovací adresa: Horní náměstí 382/69, 746 26  Opava

Kancelář: Horní náměstí 47, Opava

IČ: 04597486

Výpis ze spolkového rejstříku: ZDE

 

 

 

bankovní spojení: 2101136053/2010 (Fio banka, a.s.)

web: www.opavske-slezsko.cz

e-mail: dm@opavske-slezsko.cz

facebook: /opavskeslezsko

instagram: /opavskeslezsko


 

Ředitel: Jan Černý

email: jan.cerny@opavske-slezsko.cz

tel: +420 775 305 593

 

 


 

O společnosti

 

Destinační management turistické oblasti Opavské Sleszko (Turistická oblast Opavské Slezsko,z.s.) je organizace, která má za úkol zajišťovat koordinaci a kooperaci poskytovatelů služeb cestovního ruchu na daném území (destinaci) za účelem efektivnějšího řízení turismu v regionu. Snaží se zajistit udržitelný rozvoj území, konkurenceschopnost na trhu, ucelenou nabídku aktivit a spolupráci subjektů z veřejné i soukromé sféry. Využívá k tomu nástrojů managementu.

 

Destinační management je proces řízení, jehož základ tvoří komunikace, koordinace a kooperace a to nejen v rámci společnosti, ale v rámci celého regionu. Je tedy důležité, aby se jednotlivé subjekty chovaly spíše jakospojenci a rovnocenní partneři, než jako konkurence. Jen to může zajistit vytvoření ucelené nabídky produktu cestovního ruchu. Je daleko efektivnější propagovat oblast jako harmonický celek, než jako separovaná střediska.


 

Turistická oblast Opavské Slezsko, z.s.

 

Analýza dopadů návštěvnosti na útraty turistů, příjmy veřejných rozpočtů a zaměstnanost

 

„Když něco nemůžete změřit, nemůžete to ani řídit“ (Peter Drucker, filosof managementu, ekonom).


Posláním destinačního managementu je sloužit turistické oblasti zajišťováním koordinace dlouhodobě udržitelného rozvoje sektoru cestovního ruchu, a tím zásadně napomáhat zvýšení konkurenceschopnosti a prodejnosti destinace na cílových trzích. Aby bylo zřejmé, jak se daří naplňovat poslání destinačního managementu a kvantitativní cíle marketingové strategie se svými dopady na útraty turistů, příjmy veřejných rozpočtů a zaměstnanost, je nutné průběžně tyto dopady měřit a vyhodnocovat. K tomu slouží tato studie.
Dokument je zpracován za Turistickou oblast Opavské Slezsko (viz mapka) a obce s rozšířenou působností.

Mapa Opavského Slezska

 

Zdrojem informací o návštěvnosti jsou oficiální data Českého statistického úřadu (dále ČSÚ) a vlastní šetření destinační společnosti (Turistická oblast Opavské Slezsko, z.s.). Jedná se o data, která se týkají turistů, tedy těch, kteří se alespoň jednou během pobytu v destinaci ubytují v hromadném ubytovacím zařízení (hotel, penzion, kemp apod.). Zdrojem informací potřebných pro výpočet útrat turistů jsou data ČSÚ o návštěvnosti, marketingová šetření agentur Ipsos Tambor ČR (rezidenti) a STEM/MARK (nerezidenti) a vlastní šetření destinační společnosti. Zdrojem informací pro výpočet příjmů veřejných rozpočtů jsou útraty turistů a relevantní údaje studie KPMG zpracované pro Ministerstvo pro místní rozvoj. Zdrojem informací pro kvalifikovaný odhad zaměstnanosti vyplývající z útrat turistů jsou relevantní údaje MPSV a vlastní šetření zpracovatele tohoto dokumentu.

 

Analýza návštěvnosti v období 2012 - 2016
Návštěvnost je měřena od roku 2012, kdy došlo k revizi dat ČSÚ týkajících se HUZ. Analýza návštěvnosti je zpracována za turistickou oblast jako celek a dále za jednotlivá ORP (Opava, Hlučín, Vítkov a Kravaře). Počet sledovaných ubytovacích zařízení za turistickou oblast se pohyboval mezi 60 – 65 zařízeními. Výsledky analýzy jsou krátce interpretovány.

Vlastním šetřením destinační společnosti byl v roce 2017 zjištěn celkový počet 24 individuálních ubytovacích zařízení (IUZ) v turistické oblasti s kapacitou 409 lůžek. Počty příjezdů hostů a přenocování hostů byly dopočítány na základě zjištěného čistého využití lůžek u 13 IUZ, vypočteného průměrného čistého využití lůžek u těchto IUZ a průměrného počtu přenocování v turistické oblasti v roce 2016 dle údajů ČSÚ

 

 

 

3.1 Turistická oblast Opavské Slezsko

Tabulka 3.1.1 – Vývoj ukazatelů návštěvnosti turistické oblasti v období 2012 - 2016

Stav k 31.12.

Počet příjezdů hostů

z toho rezidenti

z toho nerezidenti

Počet přenocování

z toho rezidenti

z toho nerezidenti

Průměrná doba pobytu

Počet lůžek

2012

54 274

44 422

9 852

137 361

113 051

24 310

3,5

3 169

2013

51 742

42 415

9 327

121 462

99 458

22 004

3,3

3 019

2014

60 104

48 677

11 427

140 968

113 604

27 364

3,3

3 113

2015

68 141

54 716

13 425

153 163

120 168

32 995

3,2

3 149

2016

66 801

54 485

12 316

153 766

124 874

28 892

3,3

3 100

Zdroj: ČSÚ, zpracování vlastní

 

 

Graf 3.1.1 – Vývoj počtu příjezdů hostů do turistické oblasti v období 2012 – 2016

Zdroj: ČSÚ, zpracování vlastní

 

 

Graf 3.1.2 – Vývoj počtu přenocování hostů v turistické oblasti v období 2012 – 2016

Zdroj: ČSÚ, zpracování vlastní

 

 

Z oficiálních údajů ČSÚ vyplývá, že počet příjezdů hostů do turistické oblasti Opavské Slezsko vzrostl v roce 2016 ve srovnání s rokem 2012 o 23,1%. V roce 2015 se jednalo dokonce o nárůst 25,5%. Vývoj počtu příjezdů rezidentů i nerezidentů kopíroval celkový vývoj v období 2012 – 2016 přibližně stejně, což je patrné z grafu 3.1.1. Počet přenocování hostů v turistické oblasti Opavské Slezsko vzrostl v roce 2016 ve srovnání s rokem 2012 o 11,9%. Podobně tomu bylo i v roce 2015. Vývoj počtu přenocování rezidentů kopíroval celkový vývoj v období 2012 – 2016 přibližně stejně, což je patrné z grafu 3.1.2. U nerezidentů došlo v roce 2016 meziročně k mírnému poklesu. Průměrná doba pobytu se pohybovala v rozmezí 3,2 – 3,5 dne. Uvedené nárůsty se ve srovnání s rokem 2012 pozitivně promítly do nárůstů útrat rezidentů i nerezidentů s dopadem na odvody do veřejných rozpočtů a zaměstnanost v cestovním ruchu.

Globálním cílem Marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Opavské Slezsko pro období 2010 – 2015 (zpracovatel EVS Consulting, s. r.o.) bylo zvýšení návštěvnosti, příjmů a zaměstnanosti, a tím i významu cestovního ruchu v regionu. Tento globální cíl měl být monitorován pomocí indikátoru „Počet přenocování v HUZ“ a růst počtu přenocování v HUZ měl činit každoročně 3%“ (zdroj dat vždy ČSÚ). Mezi léty 2012 – 2015 tedy měl nárůst činit 9%. Ve skutečnosti to bylo 11.5%, což lze považovat za překročení stanoveného cíle.

 

 

Tabulka 3.1.2 – Ukazatele návštěvnosti (IUZ) turistické oblasti v roce 2017

Stav k 31.12.

Počet příjezdů hostů

Počet přenocování hostů

Počet lůžek

2017

39009

89720

409

Zdroj: Vlastní šetření destinační společnosti

 

 

3.2 ORP Opava

Tabulka 3.2 – Vývoj ukazatelů návštěvnosti ORP Opava za období 2012 - 2016

Stav k 31.12.

Počet příjezdů hostů

z toho rezidenti

z toho nerezidenti

Počet přenocování

z toho rezidenti

z toho nerezidenti

Průměrná doba pobytu

Počet lůžek

2012

31 204

23 029

8 175

69 951

50 591

19 360

3,2

1 478

2013

30 004

22 527

7 477

63 019

45 788

17 231

3,1

1 321

2014

28 795

20 866

7 929

61 206

41 684

19 522

3,1

1 318

2015

33 464

25 109

8 355

69 623

49 430

20 193

3,1

1 482

2016

31 589

23 221

8 368

68 408

48 078

20 330

3,2

1 416

Zdroj: ČSÚ, zpracování vlastní

 

 

Graf 3.2.1 – Vývoj počtu příjezdů hostů do ORP Opava v období 2012 – 2016

Zdroj: ČSÚ, zpracování vlastní

 

 

Graf 3.2.2 – Vývoj počtu přenocování hostů v ORP Opava v období 2012 – 2016

Zdroj: ČSÚ, zpracování vlastní

 

 

Z oficiálních údajů ČSÚ vyplývá, že počet příjezdů hostů do ORP Opava v období 2012 – 2016 spíše stagnoval. Výjimkou byl rok 2015, kdy nárůst ve srovnání s rokem 2012 činil 7,2%, což bylo způsobeno nárůstem počtu rezidentů. To je patrné z grafu 3.2.1. Počet přenocování hostů v ORP Opava rovněž spíše stagnoval, což je patrné z grafu 3.2.2. Průměrná doba pobytu se pohybovala v rozmezí 3,1 – 3,2 dne. Podíl návštěvnosti ORP Opava na celkové návštěvnosti turistické oblasti Opavské Slezsko činil v roce 2016 u počtu příjezdů hostů 47,3% a u počtu přenocování hostů 44,5%. Jedná se tedy o poměrně významný podíl na celkové návštěvnosti turistické oblasti.

 

 

3.3 ORP Hlučín

Tabulka 3.3 – Vývoj ukazatelů návštěvnosti ORP Hlučín za období 2012 - 2016

Stav k 31.12.

Počet příjezdů hostů

z toho rezidenti

z toho nerezidenti

Počet přenocování

z toho rezidenti

z toho nerezidenti

Průměrná doba pobytu

Počet lůžek

2012

5 278

4 603

675

12 603

11 175

1 428

3,4

257

2013

4 665

3 734

931

9 179

7 220

1 959

3,0

261

2014

6 585

4 951

1 634

11 760

9 184

2 576

2,8

239

2015

11 125

7 404

3 721

20 723

11 719

9 004

2,9

256

2016

9 179

6 909

2 270

16 988

13 064

3 924

2,9

234

Zdroj: ČSÚ, zpracování vlastní

 

 

Graf 3.3.1 – Vývoj počtu příjezdů hostů do ORP Hlučín v období 2012 – 2016

Zdroj: ČSÚ, zpracování vlastní

 

 

Graf 3.3.2 – Vývoj počtu přenocování hostů v ORP Hlučín v období 2012 – 2016

Zdroj: ČSÚ, zpracování vlastní

 

 

Z oficiálních údajů ČSÚ vyplývá, že počet příjezdů hostů do ORP Hlučín v období 2013 – 2015 poměrně výrazně rostl díky rezidentům i nerezidentům. V roce 2016 došlo k poklesu počtu příjezdů, nicméně i tak činil nárůst 73,9% ve srovnání s rokem 2012, což je patrné z grafu 3.3.1. Podobně i počet přenocování hostů rostl v období 2012 – 2015 u rezidentů i nerezidentů, ale v posledním sledovaném roce došlo k poklesu díky nerezidentům. Nicméně i tak činil nárůst počtu přenocování hostů 34,8% ve srovnání s rokem 2012, což je patrné z grafu 3.3.2. Průměrná doba pobytu postupně klesla ze 3,4 na 2,9 dne. Podíl návštěvnosti ORP Hlučín na celkové návštěvnosti turistické oblasti Opavské Slezsko činil v roce 2016 u počtu příjezdů hostů 13,7% a u počtu přenocování hostů 11,0%. Vzhledem k významnému nárůstu návštěvnosti ORP ovšem došlo v období 2012 – 2016 k razantnímu zvýšení podílu na celkové návštěvnosti turistické oblasti.

 

 

3.4 ORP Vítkov

Tabulka 3.4 – Vývoj ukazatelů návštěvnosti ORP Vítkov za období 2012 - 2016

Stav k 31.12.

Počet příjezdů hostů

z toho rezidenti

z toho nerezidenti

Počet přenocování

z toho rezidenti

z toho nerezidenti

Průměrná doba pobytu

Počet lůžek

2012

14 737

13 949

788

47 582

44 540

3 042

4,2

1 315

2013

15 231

14 476

755

45 488

42 976

2 512

4,0

1 338

2014

22 572

20 842

1 730

63 680

58 669

5 011

3,8

1 457

2015

21 267

20 069

1 198

57 663

54 174

3 489

3,7

1 312

2016

23 681

22 115

1 566

63 538

59 192

4 346

3,7

1 353

Zdroj: ČSÚ, zpracování vlastní

 

 

Graf 3.4.1 – Vývoj počtu příjezdů hostů do ORP Vítkov v období 2012 – 2016

Zdroj: ČSÚ, zpracování vlastní

 

 

Graf 3.4.2 – Vývoj počtu přenocování hostů v ORP Vítkov v období 2012 – 2016

Zdroj: ČSÚ, zpracování vlastní

 

 

Z oficiálních údajů ČSÚ vyplývá, že počet příjezdů hostů do ORP Vítkov v období 2012 – 2016 neustále rostl především díky rezidentům, což je patrné z grafu 3.4.1. V roce 2016 došlo k nárůstu o 60,7% ve srovnání s rokem 2012. Podobně i počet přenocování hostů s určitými výkyvy vzrostl v roce 2016 o 33,5% ve srovnání s rokem 2012, což je patrné z grafu 3.4.2. Průměrná doba pobytu postupně klesla ze 4,2 na 3,7 dne. Podíl návštěvnosti ORP Vítkov na celkové návštěvnosti turistické oblasti Opavské Slezsko činil v roce 2016 u počtu příjezdů hostů 35,5% a u počtu přenocování hostů 41,3%. Vzhledem k významnému nárůstu návštěvnosti ORP a vysokému podílu ORP na návštěvnosti turistické oblasti lze konstatovat, že toto ORP se nejvíce zasloužilo o pozitivní výsledky v návštěvnosti turistické oblasti v období 2012 – 2016.

 

 

3.5 ORP Kravaře

Tabulka 3.5 – Návštěvnost v ORP Kravaře v roce 2016

Stav k 31.12.

Počet příjezdů hostů

z toho rezidenti

z toho nerezidenti

Počet přenocování

z toho rezidenti

z toho nerezidenti

Průměrná doba pobytu

Počet lůžek

2016

2 352

2 240

112

4 832

4 540

292

3,1

97

Zdroj: ČSÚ, zpracování vlastní

 

 

Oficiální data ČSÚ jsou k dispozici pouze za rok 2016, a tedy nelze sledovat trendy v období 2012 – 2016. Podíl návštěvnosti ORP Kravaře na celkové návštěvnosti turistické oblasti Opavské Slezsko činil v roce 2016 u počtu příjezdů hostů 3,5% a u počtu přenocování hostů 3,1%. Jedná se tedy o velmi malé podíly na celkové návštěvnosti turistické oblasti.

 

 

4. Útraty ubytovaných hostů

Průměrná denní útrata rezidentů v létě byla v období 2012 – 2014 sledována v lokalitách Opava, Darkovičky, Hlučín, Hradec nad Moravicí a Kravaře. Průměrná denní útrata rezidentů v zimě byla v období 2012 – 2014 sledována v lokalitách Opava, Horní Guntramovice, Hradec nad Moravicí, Kravaře, Kružberk, Hrabyně a Vítkov. Průměrná denní útrata (bez nákladů na dopravu do Opavského Slezska) se v tomto období pohybovala kolem 500 Kč za den a osobu. Pro výpočty útrat v letech 2015 – 2016 byly použity průměrné denní útraty rezidentů z roku 2014. Průměrná denní útrata nerezidentů byla na hraničních přechodech MSK sledována v období 2012 – 2015 a pohybovala se kolem 1400 Kč za den a osobu. Pro výpočty útrat v roce 2016 byla použita průměrná denní útrata nerezidenta z roku 2015. Údaje o útratách turistů celkem, rezidentů a nerezidentů jsou za jednotlivá území uvedeny v tabulkách 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 a 4.5.

 

4.1 Útraty ubytovaných hostů v turistické oblasti Opavské Slezsko

Tabulka 4.1 – Vývoj útrat ubytovaných hostů v TO Opavské Slezsko v období 2012 - 2016

Stav k 31.12.

Útraty rezidentů (Kč)

Útraty nerezidentů (Kč)

Útraty ubytovaných hostů celkem (Kč)

2012

52 679 782

33 693 660

86 373 442

2013

42 057 640

33 006 000

75 063 640

2014

55 903 761

40 197 716

96 101 477

2015

59 133 861

45 434 115

104 567 976

2016

61 449 652

39 784 284

101 233 936

Zdroj: ČSÚ, Ipsos Tambor ČR, STEM/MARK, vlastní šetření, zpracování vlastní

 


Graf 4.1 – Vývoj útrat ubytovaných hostů v TO Opavské Slezsko v období 2012 - 2016

Zdroj: ČSÚ, Ipsos Tambor ČR, STEM/MARK, vlastní šetření, zpracování vlastní

 


Z grafu 4.1 vyplývá, že od roku 2013 rostly celkové útraty rezidentů až do roku 2016, a to o 16,6% ve srovnání s rokem 2012. Celkové útraty nerezidentů rostly rovněž, a to v roce 2016 o  18,1% ve srovnání s rokem 2012. Celkově vzrostly útraty ubytovaných hostů z 86,4 mil. Kč v roce 2012 na 101,2 mil. Kč v roce 2016, tedy o 17,2%. Tyto nárůsty se projevily v nárůstu odvodů do veřejných rozpočtů a v nárůstu zaměstnanosti v charakteristických, souvisejících a nespecifikovaných odvětvích cestovního ruchu (kategorizace dle Satelitního účtu cestovního ruchu ČR).

 

 

4.2 Útraty ubytovaných hostů v ORP Opava

Tabulka 4.2 – Vývoj útrat ubytovaných hostů v ORP Opava v období 2012 - 2016

Stav k 31.12.

Útraty rezidentů (Kč)

Útraty nerezidentů (Kč)

Útraty ubytovaných hostů celkem (Kč)

2012

23 574 518

26 832 960

50 407 478

2013

19 362 296

25 846 500

45 208 796

2014

20 512 415

28 677 818

49 190 233

2015

24 324 169

27 805 761

52 129 930

2016

23 658 859

27 994 410

51 653 269

Zdroj: ČSÚ, Ipsos Tambor ČR, STEM/MARK, vlastní šetření, zpracování vlastní

 

 

Graf 4.2 – Vývoj útrat ubytovaných hostů v ORP Opava v období 2012 - 2016

Zdroj: ČSÚ, Ipsos Tambor ČR, STEM/MARK, vlastní šetření, zpracování vlastní

 

 

Z grafu 4.2 vyplývá, že v období 2012 – 2016 útraty rezidentů i nerezidentů spíše stagnovaly. Vzhledem vyššímu podílu nerezidentů na návštěvnosti ORP a k podstatně vyšší denní útratě nerezidentů byly celkové útraty nerezidentů vyšší než u rezidentů.

 

4.3 Útraty ubytovaných hostů v ORP Hlučín

Tabulka 4.3 – Vývoj útrat ubytovaných hostů v ORP Hlučín v období 2012 - 2016

Stav k 31.12.

Útraty rezidentů (Kč)

Útraty nerezidentů (Kč)

Útraty ubytovaných hostů celkem (Kč)

2012

5 207 354

1 979 208

7 186 562

2013

3 053 109

2 938 500

5 991 609

2014

4 519 384

3 784 144

8 303 528

2015

5 766 841

12 398 508

18 165 349

2016

6 428 706

5 403 348

11 832 054

Zdroj: ČSÚ, Ipsos Tambor ČR, STEM/MARK, vlastní šetření, zpracování vlastní

 

 

Graf 4.3 – Vývoj útrat ubytovaných hostů v ORP Hlučín v období 2012 - 2016

Zdroj: ČSÚ, Ipsos Tambor ČR, STEM/MARK, vlastní šetření, zpracování vlastní

 

 

Z grafu 4.3 vyplývá, že v období 2013 – 2016 útraty rezidentů mírně rostly na rozdíl od celkových útrat nerezidentů, které skokově vzrostly v roce 2015 (vazba na výrazně zvýšenou návštěvnost nerezidenty v tomto roce) a následně skokově klesly v roce 2016. Celkové útraty hostů byly v ORP Hlučín v roce 2016 vyšší o 64,6% ve srovnání s rokem 2012. V roce 2015 se díky nerezidentům jednalo dokonce o nárůst 152,8% ve srovnání s rokem 2012.

 

4.4 Útraty ubytovaných hostů v ORP Vítkov

Tabulka 4.4 – Vývoj útrat ubytovaných hostů v ORP Vítkov v období 2012 - 2016

Stav k 31.12.

Útraty rezidentů (Kč)

Útraty nerezidentů (Kč)

Útraty ubytovaných hostů celkem (Kč)

2012

20 754 858

4 216 212

24 971 070

2013

18 173 190

3 768 000

21 941 190

2014

28 870 619

7 361 159

36 231 778

2015

26 658 660

4 804 353

31 463 013

2016

29 127 983

5 984 442

35 112 425

Zdroj: ČSÚ, Ipsos Tambor ČR, STEM/MARK, vlastní šetření, zpracování vlastní

 

 

Graf 4.4 – Vývoj útrat ubytovaných hostů v ORP Vítkov v období 2012 - 2016

Zdroj: ČSÚ, Ipsos Tambor ČR, STEM/MARK, vlastní šetření, zpracování vlastní

 

 

Z grafu 4.4 vyplývá, že od roku 2013 rostly celkové útraty rezidentů až do roku 2016, a to o 40,3% v roce 2016 ve srovnání s rokem 2012. Celkové útraty nerezidentů s určitými výkyvy rovněž rostly, a to až o 41,9% v roce 2016 ve srovnání s rokem 2012. Celkově vzrostly útraty ubytovaných hostů z 24,9 mil. Kč v roce 2012 na 35,1 mil. Kč v roce 2016, tedy o 40,6%.

 

 

4.5 Útraty ubytovaných hostů v ORP Kravaře

Tabulka 4.5 – Útraty ubytovaných hostů v ORP Kravaře v roce 2016

Stav k 31.12.

Útraty rezidentů (Kč)

Útraty nerezidentů (Kč)

Útraty ubytovaných hostů celkem (Kč)

2016

2 234 103

402 084

2 636 187

Zdroj: ČSÚ, Ipsos Tambor ČR, STEM/MARK, vlastní šetření, zpracování vlastní

 

 

Podíl návštěvnosti ORP Kravaře na celkové návštěvnosti turistické oblasti Opavské Slezsko činil v roce 2016 u počtu přenocování hostů 3,1% a tomu odpovídají i útraty ubytovaných hostů celkem.

 

 

 

5. Výpočet příjmů veřejných rozpočtů z útrat ubytovaných hostů

V tabulce 5.1 jsou kalkulovány příjmy veřejných rozpočtů z ubytovaných hostů za turistickou oblast Opavské Slezsko, z toho příjmy státního rozpočtu (daně, odvody na sociální zabezpečení), příjmy krajského rozpočtu MSK, příjmy rozpočtů měst a obcí turistické oblasti Opavské Slezsko (poplatky za ubytování, daně z nemovitostí apod.) a příjmy zdravotních pojišťoven.

 

Tabulka 5.1 – Vývoj příjmů veřejných rozpočtů z útrat ubytovaných hostů v období 2012 – 2016

Stav k 31.12.

Příjmy veřejných rozpočtů celkem (Kč)

z toho státní rozpočet (Kč)

z toho krajské rozpočty (Kč)

z toho obecní rozpočty (Kč)

z toho zdravotní pojišťovny (Kč)

2012

35 231 727

25 155 453

1 726 355

4 333 502

4 016 417

2013

30 618 459

21 861 579

1 500 304

3 766 070

3 490 504

2014

39 199 793

27 988 652

1 920 790

4 821 574

4 468 776

2015

42 653 278

30 454 440

2 090 011

5 246 353

4 862 474

2016

41 293 323

29 483 432

2 023 373

5 079 079

4 707 439

Zdroj: příjmy z ubytovaných hostů, KPMG, zpracování vlastní

 


Z údajů uvedených v tabulce 5.1 vyplývá, že celkové příjmy veřejných rozpočtů díky zvýšené návštěvnosti turistické oblasti vzrostly o 6,1 mil. Kč, resp. o 17,2% v roce 2016 ve srovnání s rokem 2012. Přitom nejvyšší podíl na příjmech veřejných rozpočtů z tohoto nárůstu má státní rozpočet (71,4%) a s velkým odstupem následují obecní rozpočty (12,3%), zdravotní pojišťovny (11,4%) a krajské rozpočty (4,9%). Vzhledem k dominantním příjmům státního rozpočtu z útrat ubytovaných hostů leží největší tíha financování podpory destinačních společností na státu, tedy na příslušném ministerstvu.

 

 

6. Odhad zaměstnanosti v cestovním ruchu

V tabulce 6.1 jsou uvedeny hodnoty zaměstnanosti (počty plných úvazků) v cestovním ruchu na území turistické oblasti Opavské Slezsko v období 2012 - 2016 a dále meziroční nárůsty/poklesy počtu úvazků v tomto období. Jedná se o zaměstnanost v charakteristických odvětvích cestovního ruchu a v souvisejících či nespecifikovaných odvětvích cestovního ruchu.

 

Tabulka 6.1 – Odhad zaměstnanosti v cestovním ruchu v TO Opavské Slezsko v období 2012 - 2016

Rok

Charakteristická odvětví cestovního ruchu

(Počet úvazků))

Související a nespecifikovaná odvětví cestovního ruchu

(Počet úvazků)

Celkem

(Počet úvazků)

Meziroční nárůst/pokles

počtu úvazků

2012

218

83

301

0

2013

190

72

261

- 40

2014

243

92

335

+74

2015

264

100

364

+29

2016

256

97

353

-11

Zdroj: Útraty ubytovaných hostů, MPSV, Satelitní účet CR, vlastní šetření, zpracování vlastní

 

 

Zvyšováním útrat ubytovaných hostů logicky přibývá pracovních příležitostí zejména v dané sezóně. Žádoucí je ovšem nízká fluktuace pracovníků, kteří musí být náležitě vzděláni a proškoleni, aby byli schopni poskytovat služby hostům ve vysoké kvalitě. V dobře fungujících destinacích cestovního ruchu je totiž více než 60% návštěvnosti tvořeno hosty, kteří se vracejí nebo hosty, kteří přijeli do destinace na základě pozitivní reference. Když tedy uvážíme, že na vytvoření jednoho tzv. společensky účelného pracovního místa je z veřejných rozpočtů vynakládáno odhadem až 100 tis. Kč v daném roce (příspěvek zaměstnavateli v rozmezí 60 – 80 tis. Kč, mzdy pracovníků MPSV, režie MPSV apod.), pak cestovní ruch přinesl v turistické oblasti Opavské Slezsko nejen zvýšené odvody do veřejných rozpočtů, ale uspořil veřejným rozpočtům značné prostředky za nově vytvořená pracovní místa.

 

Kompletní analýza ke stažení ZDE

 

 

Analýza návštěvnosti vybraných atraktivit

 

Návštěvnost vybraných atraktivit

 

V návštěvnosti vybraných atraktivit je patrný rostoucí trend s výkyvy. Na celkovém počtu se v roce 2015 negativně projevilo dlouhodobé uzavření Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea a naopak se v roce 2014 velmi pozitivně v návštěvnosti odrazily aktivity Slezského zemského muzea, neboť v tento rok slavilo 200. výročí od založení.

Analýza turistů v roce 2017

 

Pro tuto analýzu bylo provedeno vlastní dotazníkové šetření a také dotazníkové šetření, které provedla společnost Moravian Silesian Tourism v součinnosti s destinačním managementem Turistické oblasti Opavské Slezsko v období červen - září 2017 na vybraných atraktivních místech a ubytovacích zařízeních v celém Moravskoslezském kraji. Pro účely této strategie byly použity dotazníky vyplněné v turistické oblasti Opavské Slezsko.

 

 

 

Návštěvníci Opavského Slezska

Zde platí Rezident = obyvatel České republiky, Nerezident = zahraniční osoba
 

Z jakého kraje pocházejí návštěvníci-rezidenti?


 

 

Počet nocí strávených v oblasti Opavské Slezsko

0 nocí = jednodenní návštěvník


 

 

Rozsah průměrné útraty všech návštěvníků

 

 

 

Rozsah průměrné útraty turistů (jednodenních návštěvníků bez noclehu)


 

 

 

Rozsah průměrné útraty návštěvníků s noclehem (bez ohledu na počet nocí)


 

 

 

Hlavní důvody návštěvy oblasti Opavské Slezsko


 

 

 

S kým jste do oblasti přicestovali?

 

 


 

Co byste doporučil svým známým k návštěvě z vlastní zkušenosti?