Obsah

muzea

Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou

Dům č. p. 230 je nejstarší budovou v Budišově nad Budišovkou. Jedná se o bývalý mlýn, který leží na toku říčky Budišovky. Uvnitř je instalována ojedinělá expozice Muzea břidlice, která seznamuje návštěvníky s historií města, zajímavými osobnostmi a zejména s historií těžby jílové břidlice na území Nízkého Jeseníku. Nechybí geologické a paleontologické minimum a prohlédnout si můžete sbírku původního nářadí používaného při těžbě a opracování břidlice. Břidlice se používala zejména ve stavebnictví, ale také v elektroprůmyslu nebo se z ní vyráběly třeba tabulky a písátka pro děti do školy. Z břidlice se dodnes vyrábí stylové dekorativní předměty. U muzea začíná Naučná Břidlicová stezka.

Provozní doba muzea je v květnu, červnu a v září každou sobotu od 9 do 12 hodin. V červenci a srpnu od úterka do pátku 9-12 a 14-16 hodin, v sobotu je otevřeno od 9 do 12 hodin. Mimo uvedené časy si můžete prohlídku muzea objednat na MKIS osobně nebo na tel. čísle 556312040. Děti do 5 let mají vstup zdarma, děti do 15 let a senioři 10Kč a dospělí 20Kč.

Muzeum Hlučínska

Muzeum Hlučínska se řadí k nejmladším muzejním institucím v České republice. Pomyslnou vlajkovou lodí muzea je expo¬zice „Kdo jsou lidé na Hlučínsku“. Nejedná se o klasicky pojatou národopisnou výstavu, nýbrž o moderní prezentaci plnou interak¬tivních prvků, v jejímž středu se nachází člo¬věk a jeho osudy formované dějinnými zvra¬ty. Expozice přibližuje nejen dějiny Hlučínska jako takové, ale zrcadlí na nich svébytnost celého středoevropského prostoru, pro nějž byla vždy typická etnická různorodost a čas¬té posouvání hranic. Kvality expozice ocenila také odborná porota soutěže Gloria Musae¬alis, která udělila Muzeu Hlučínska zvláštní ocenění v kategorii počin roku 2014. Vedle expozice muzeum nabízí také krátkodobé výstavy. Muzeum Hlučínska zvítězilo v di-vácké anketě a stalo se Muzeem roku 2016.
Web: https://www.muzeum-hlucinska.cz/

Muzeum Ziemi Hluczyńskiej
Muzeum Ziemi Hulczyńskiej jest jedną z najmłodszych instytucji muzealnych w Republice Czeskiej. Główną część muzeum stanowi ekspozycja „Kim są ludzie z ziemi hulczyńskiej”. Nie jest to klasycznie pojęta wystawa etnograficzna, ale nowoczesna prezentacja pełna interaktywnych elementów, w centrum której znajduje się człowiek i jego losy tworzone przez historyczne zwroty. Wystawa nie tylko przybliża historię regionu hulczyńskiego jako taką, ale także odzwierciedla w niej wyjątkowość całego obszaru środkowoeuropejskiego, który zawsze charakteryzował się różnorodnością etniczną i częstymi zmianami granic. W 2014 r. ekspozycja zdobyła nagrodę specjalną w konkursie „Gloria Musaealis”. Muzeum, oprócz stałej ekspozycji, oferuje także wystawy czasowe. Muzeum Ziemi Hulczyńskiej wygrało plebiscyt publiczności i stało się Muzeum Roku 2016.
Web: https://www.muzeum-hlucinska.cz/

Památník 2. světové války v Hrabyni

Památník 2. světové války v Hrabyni byl otevřen v roce 1980 jako Památník Ostravské operace. Areál tvoří správní budova, samotný památník, symbolický hřbitov a nástupní plocha. Původně pietní místo je od roku 1992 součástí Slezského zemského muzea. V roce 2000 jej vláda učinila ústředním památníkem 2. světové války v České republice. Po rekonstrukci byl památník s novými expozicemi otevřen v roce 2009. Nosná expozice nese název Doba zmaru a naděje a v chronologickém sledu připomíná nejdůležitější vojenské a politické události 2. světové války, včetně příběhů z civilních životů obyvatel. Expozice je doplněna multimediálními prvky, které návštěvníkům zprostředkovávají pohled na dobové fotografie a dokumenty, filmové dokumenty či dioráma s bojovou technikou a domem, zničeným válečnými boji. V menší výstavní budově se konají sezónní výstavy.

Zámecké muzeum Kravaře

Muzeum v Kravařích sídlí v prostorách barokního zámku. Před rokem 1989 zde sídlilo Muzeum revolučních bojů věnované historii Ostravské operace. Současná expozice je zaměřena na místní etnografii, historii
zámku, v němž za první republiky sídlila Hospodářská a Hospodyňská škola, ale také na pravěké osídlení na území současných Kravař. Nejmladší návštěvníky může zaujmout expozice věnovaná proslulému alchymistovi Michalu Sendivojovi ze Skorska (1566–1636). Tento polský šlechtic a významný alchymista působil na pražském dvoře Rudolfa II., zachovával věrnost Habsburkům a v roce 1627 získal od císaře kravařské panství. Zemřel na kravařském zámku. Podle pověsti měl někde v zámeckém podzemí ukrýt devět zlatých kačen.
Web: http://www.kravare.cz/pro-turisty/zamek-a-muzeum/

Muzeum Zamkowe Kravaře
Muzeum w Krawarzach (Kravaře) mieści się w barokowym zamku. Przed 1989 r. miało tu jednak swoją siedzibę Muzeum Walk Rewolucyjnych (Muzeum revolučních bojů) poświęcone historii Operacji Ostrawskiej. Obecna ekspozycja skupia się na lokalnej etnografii, historii zamku, ale także na prehistorycznym osiedleniu na terenie współczesnych Krawarz. Najmłodszych gości może zainteresować ekspozycja poświęcona słynnemu alchemikowi Michałowi Sędziwojowi herbu Ostoja (1566–1636), który był polskim szlachcicem i wybitnym alchemikiem. Przebywał na praskim dworze Rudolfa II, pozostał wierny wobec Habsburgów i uzyskał w 1627 r. od cesarza majątek Krawarze. Zmarł na zamku w Krawarzach Według legendy ukrył gdzieś w podziemiach zamku dziewięć złotych kaczek.
Web: http://www.kravare.cz/pro-turisty/zamek-a-muzeum/

Muzeum Slezský venkov

Muzeum Slezský venkov najdeme příznačně na místě úzce spojeném s historií Holasovic. V místech původního hradiště kmene Holasiců se nachází barokní sýpka a bývalý panský dvůr tvořený statkem a ovčínem. A právě v jeho prostorách bylo v roce 2011 otevřeno muzeum, které dokumentuje meziválečný život Slezanů. Muzeum vznikalo postupně od roku 2007 a za několik let se podařilo členům občanského sdružení Slezský venkov shromáždit tisíce artefaktů převážně z 1. poloviny 20. století, ale i několik unikátů z 19. století. V expozici najdete zemědělské nářadí a stroje, vybavenou kuchyň, kovárnu, zámečnickou dílnu, stolařskou, kolářskou či košíkářskou dílnu. Zastoupeny jsou také dobové uniformy, slezské kroje či předměty ze starého konzumu. Dozvíte se, jak pracovali staří včelaři, zahradníci, zedníci a jiné profese. V podkroví se seznámíte s obecnou školou, prvorepublikovou knihovnou, ševcovskou a krejčovskou dílnou, historií místního Sokola a sboru dobrovolných hasičů. Buduje se také expozice o historii Holasovic a hradiště.
Otevřeno: březen – červen, víkendy od 10 do 15 hod., červenec – srpen, víkendy od 9 do 16 hod., základní vstupné 30,-Kč, děti a důchodci 10,- Kč
www.slezskyvenkov.cz

Muzeum historie v Litultovicích

Pod klenutými zámeckými stropy v bývalém bytě správce lihovaru je ve třech místnostech umístěno Muzeum historie Litultovic. Tato expozice vznikla u příležitosti navrácení statutu městyse Litultovicím v roce 2007. Litultovičtí zastupitelé tehdy oslovili občany, aby pomohli shromáždit vhodné předměty, fotografie i písemnosti, které souvisí s dávným způsobem života na venkově. V muzeu se tedy dozvíte zajímavosti o historii obce a jejích místních částí, dochovaly se historické fotografie zámku a zámeckého panstva, nahlédnete do bohatého spolkového života, kdy ještě žily Litultovice ochotnickým divadlem, hokejem či Sokolem. Část expozice připomíná významné osobnosti a historii školství. V jedné z místností se představují všechny řemeslnické cechy a nářadí a nástroje související se zemědělstvím. Kromě toho si můžete prohlédnout historický nábytek nebo třeba kuriózní dřevěný kočárek.

Muzeum venkovského života na faře v Radkově

Zděná cihlová budova bývalé fary byla postavena v roce 1800 a dalo by se říci, že za 200 let se téměř nezměnila. V prostorách tohoto památkově chráněného objektu vzniklo v roce 2011, díky aktivitě nadšených obyvatel obce, Muzeum venkovského života. Z darů místních občanů byla vytvořena expozice, která připomíná, jak žili a pracovali obyčejní lidé na venkově. Představuje předměty denní potřeby a také nezvyklé nářadí a nástroje, například pákovou či klikovou pračku nebo unikátní razidlo Razumovských. Jeden pokoj je věnován osobnosti hraběte Camilla Razumovského, nahlédnete do pokoje faráře či do původní kuchyně a na chodbě objevíte černou kuchyni s kotlem a vařechou na míchání povidel. Návštěvu v Muzeu venkovského života si můžete domluvit na Obecním úřadě.

skanzeny

Skanzen lidových tradic a řemesel v Bolaticích

Skanzen lidových tradic a řemesel byl vybudován roku 2002 v jedné z dosud zachovaných zemědělských usedlostí, na
Sněhotově statku, který pochází z 19. století. Návštěvník může poznat, jak se žilo na hlučínském venkově před více než sto lety. Je zde představeno typické obydlí, hospodářské budovy, stejně tak veškeré domácí potřeby, nářadí a stroje, které tehdejší člověk potřeboval ke své obživě. Umístění ve svahu pod kostelem dodává statku zcela
jedinečné kouzlo. Během roku se zde odehrává řada akcí a slavností, jež mají i díky malebnosti skanzenu neopakovatelnou atmosféru. V bývalých chlévech je umístěna archeologická expozice a největší veřejně přístupná sbírka souvků – hornin, které byly na území Hlučínska zavlečeny ledovcem.
V archeologické expozici jsou představeny nálezy artefaktů z Bolatic, také se zde návštěvníci seznámí, jak lidé bydleli a co k životu potřebovali.
Web: http://www.bolatice.cz/obec-bolatice/informace-o-obci/skanzen-lidovych-tradic-a-remesel/

Skansen tradycji ludowych i rzemiosł w miejscowości Bolatice
Skansen Ludowych Tradycji i Rzemiosł w Bolaticach powstał w 2002 r. w jednej z dotąd zachowanych posiadłości rolnych, w gospodarstwie rodziny Sněhota, pochodzącym z XIX wieku. Osoby zwiedzające mogą tu zobaczyć, jak żyło się na wsi hulczyńskiej ponad sto lat temu. Przedstawiono tu typowe mieszkania, budynki gospodarcze, a także wszystkie domowe sprzęty, narzędzia i maszyny, które ówczesny człowiek potrzebował do swojej egzystencji. Położenie na zboczu pod kościołem nadaje gospodarstwu wyjątkowy urok. W ciągu roku odbywa się tutaj wiele imprez i festiwali, które dzięki malowniczości skansenu mają niepowtarzalną atmosferę. W dawnych chlewach znajduje się ekspozycja archeologiczna i największa publicznie dostępna kolekcja małych kamieni – skał, które przybyły na obszar ziemi hulczyńskiej wraz z lodowcem.
Web: http://www.bolatice.cz/obec-bolatice/informace-o-obci/skanzen-lidovych-tradic-a-remesel/

vojenské památky, bunkry

Pěchotní srub MO-S 21 Jaroš

MO-S 21 je izolovaný pěchotní oboustranný srub III. stupňové odolnosti. Objekt byl před obsazením hranic kompletně dokončen a zařízen, vyjma části vodoinstalace. Za okupace byly vytrhány střílny hlavních zbraní a byly odstřeleny oba zvony a kopule. Dnes je srub rekonstruován do stavu z roku 1938. Sousední objekt MO-S 22 je postupně upravován do stavu z let 1944-45, kdy byl německou armádou připravován k obraně proti Rudé armádě.
Expozice srubu zahrnuje tato témata:
Uniformy ozbrojených složek v tehdejší Československé republice (1918-1938)
Interiér srubu MO-S 21 Jaroš upraven do podoby z r. 1938
Vojenské nálezy z okolí srubu a další výstroj a výzbroj čs. armády
Hraniční systém IPPEN stavěný v tehdejším pohraničním pásmu ČSR
Web: http://mo-s21.mzf.cz/